תקנון הגרלה גריזלי

גריזלי, מיי גריזלי (להלן: “החברה” ו/או “עורכת ההגרלה”) מודיעה בזאת על עריכת פעילות (כהגדרתה להלן) לחברי עמוד הפייסבוק וחברים חדשים בהתאם להוראות תקנון זה המפורטות להלן. 

השתתפות בפעילות כפופה לתנאי תקנון זה ומיועדת לחברי עמוד הפייסבוק ולכלל האוכלוסיה בהתאם להגבלות אשר יפורטו בהמשך מסמך זה. 

כל פעולה להשתתפות בפעילות מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה. 

“הפעילות” – פעילות אשר בסופה יוגרל זוכה אחד אשר יזכה בתיק ארגונית לרכב מבית גריזלי. באריזה מקורית ובמשלוח חינם עד בית הזוכה.

 

1.שונות 

 

1.1  הוראות התקנון נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם פונים לגברים ולנשים כאחת. 

1.2  הוראות תקנון זה נועדו לפרט ולהסדיר את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות אשר נערכת על ידי עורכת ההגרלה, בהתאם להיתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית, לפי חוק העונשין, התשל”ז – 1977. 

2. תקופת הפעילות 

2.1  הפעילות תיערך בתקופה שבין יום 04.02.2019 ועד ליום 20.02.2019 (תקופה זו תקרא להלן: “תקופת הפעילות”). 

2.2  עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות, מכל סיבה הנראית לה כסבירה והולמת לעניין זה, ולא תשמע ו/או תתקבל כל דרישה ו/או טענה לעניין זה. 

3.כללי הפעילות ותנאי ההשתתפות 

3.1  לצורך הפעילות, ייחשב כמשתתף כל אדם המקיים את כל התנאים שלהלן במצטבר או לפחות 2 סעיפים (להלן: “משתתף/ים”).

3.1.1  גילו 18 שנים או יותר; ו-
3.1.2  הוא תושב ישראל; ו-
3.1.3  הוא חבר בעמוד הפייסבוק של החברה 

3.2  עורכת ההגרלה אינה מתחייבת להודיע מתי והאם זכו בפרס. 

3.3  לצורך השתתפות בפעילות, על המשתתף, במהלך תקופת הפעילות, להיכנס לדף הפעילות, להשאיר את שמו המלא וכתובת המייל, כמו כן רשאי אך לא חייב המשתתף ללחוץ על “לייק” לעמוד החברה בפייסבוק, לשתף את דף ההגרלה וכל מה שמופיע בדף או אחד מדפי ההגרלה 

מובהר כי בכך כי אין דרישה של המשתתף ללחוץ “לייק” ו/או לבצע “שיתוף” ציבורי על מנת להשתתף בפעילות. הוא מאשר נגישות לפרטיו האישיים הכוללים שם וכתובת דואר אלקטרוני בלבד. מובהר בזאת, כי הפרטים האישיים שיימסרו על ידי המשתתפים ישמשו את עורכת ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה אך ורק לצורך קשר עם המשתתפים ו/או חלוקת הפרס כל הפרטים שימסרו לא יעשה בהם שימוש מלבד איתור הזוכה. 

3.4  ביום 22.02.2019 (להלן: “מועד עריכת ההגרלה”) יבחר באופן רנדומאלי בשיטה שיבחר “עורך ההגרלה” זוכה אחד מבין המשתתפים אשר עמדו בתנאי ס’ 3.3 לעיל, אשר יהיה זכאי לפרס כפי שמוגדר בתקנון זה. 

3.5  בתוך מספר ימים ממועד עריכת ההגרלה, תפורסמנה תוצאות ההגרלה באתר האינטרנט של עורכת הפעילות, בדף ההגרלה, בעמוד הפייסבוק. הפרסום יעשה באחד הערוצים או בכולם ביחד וזאת בהתאם לשיקול “עורך ההגרלה” . לאחר מכן יקבל הזוכה דואר אלקטרוני, מנציג של עורך ההגרלה, לצורך תיאום קבלה ומימוש הפרס על ידי הזוכה. הזוכה יידרש למסור פרטים מסוימים, כפי שיידרשו על ידי הנציג, על פי שיקול דעתו הבלעדי. 

3.6  מובהר בזאת כי האחריות למסור את הפרטים האישיים במדויק היא של המשתתף בלבד, וכי לא תשמע ו/או תתקבל כל טענה נגד עורכת ההגרלה ו/או נגד כל מי שפועל מטעמה בקשר לפעילות ו/או בנוגע לחלוקת הפרס. 

 

 

 4.הפרס והכללים לזכייה בו 

4.1  הפרס 

תיק ארגונית לתא המטען או לבית כפי שנמכר באתר החברה(גריזלי). 

4.2  משתתף אשר קיבל הודעה מאת עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בדבר זכייתו ייחשב לזוכה, ובלבד שעמד בתנאים שנקבעו בתקנון זה לשביעות רצונה של עורכת ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה, ורק לאחר שהציג תעודת זהות תקפה, ככל שהמשתתף יידרש לעשות כן. 

4.3  זכאותו של הזוכה לקבל את הפרס תיבדק על פי הוראות הדין החל ועל פי הוראות תקנון זה. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ו/או מכל דין, עורכת ההגרלה או כל מי שפועל מטעמה יהיו רשאים שלא למסור פרס לאדם אשר השתתף בהגרלה, בדרך של עבירה או באמצעות מעשה לא חוקי ו/או שאינו בהתאם להוראות תקנון זה, מכל בחינה, על פי שיקול הדעת הבלעדי של עורכת ההגרלה. 

4.4  היה והזוכה יבקש כי הפרס יימסר לידיו של אדם אחר במקומו, אזי על הזוכה האחריות להודיע לעורכת ההגרלה ו/או לכל מי שפועל מטעמה בכתב, למי יש למסור את הפרס, והודעה זו תכלול את שם הזוכה, ואת השם המלא והכתובת של מקבל הפרס מטעם הזוכה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי עורכת ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה לא יהיו אחראים ו/או מחויבים בכל דרך כלפי הזוכה המקורי לאחר משלוח הפרס על פי הוראות הזוכה. 

4.5  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין להמחות ו/או למשכן ו/או למכור ו/או להחליף ו/או להמיר לכסף ו/או שווה כסף ו/או לפרס אחר את הפרס, אלא אם כל פעולה כזו אושרה על ידי עורכת ההגרלה מראש ובכתב. 

4.6  למען הסר ספק, לא תינתן כל אחריות למוצר לאחר קבלתו על ידי הזוכה בניגוד לקבלת אחריות מלאה במעמד רכישה של מוצר זהה מאתר החברה 

4.7  למען הסר ספק מובהר בזה, כי הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותו של הזוכה או בקשר למימוש הפרס, הוצאות מיוחדות בגין מגבלות של הזוכה וכיו”ב, יחולו על הזוכה עצמו בלבד. 

4.8  אין בעצם השתתפות משתתף זה או אחר בפעילות, כדי להבטיח את זכאותו ו/או מי מטעמו לפרס. 

5. יצירת קשר עם הזוכה 

תוצאות ההגרלה תפורסמנה בעמוד הפייסבוק או באתר החברה או בעמוד התחרות(או בכולם ביחד) של עורכת הפעילות בסמוך למועד עריכת ההגרלה וכן יקבל הזוכה דואר אלקטרוני מנציג עורכת הפעילות. עורכת הפעילות תמסור לזוכה את הפרס במועד שיקבע בין עורכת הפעילות והזוכה. היה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם הזוכה, אזי אם בתוך 5 ימים מתאריך פרסום התוצאות, הזוכה לא ייצור קשר עם עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה, אזי עורכת ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה, יהיו רשאים לבטל את תוצאות הזכייה ביחס לזוכה שלא ניתן ליצור עמו קשר ו/או לעשות בפרס כפי שימצא לנכון, לרבות על ידי בחירת זוכה חדש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולא תשמע ו/או תתקבל כל טענה של הזוכה המקורי או של כל משתתף אחר לעניין זה. 

6 . פרסום 

6.1  כל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או הזוכה ו/או כל עניין אחר הנובע מהפעילות יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות כפי שיהיה מעת לעת. 

6.2  עם ההשתתפות בפעילות, מביע כל משתתף בפעילות לפרסום שמו, שם משפחתו, כתובתו וכל פרט נוסף שמסר ו/או שמופיע בפרופיל הפייסבוק של המשתתף, וזאת בין אם נמצא זכאי לפרס ובין אם לאו, בכל אמצעי פרסום ותקשורת שהם על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות וכי אין ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו ומלוא פרטיו המופיעים בפרופיל הפייסבוק שלו, וציון העובדה שהיה זכאי לפרס במסגרת הפעילות. 

7 .  מידע ופרטים 

מידע ופרטים נוספים לרבות תשובות לשאלות בנוגע לכל עניין אשר קשור לפעילות אפשר לקבל מאת נציג החברה בטלפון שמספרו: 0515-894646 בימים ראשון עד חמישי בשעות 09:30 עד 15:00. 

 

8. קניין רוחני ; פרטיות 

כל זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג), לרבות בין השאר ולא רק, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות יוצרים וכדומה, בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו, בקשר לפעילות ו/או כל חלק שלה, לרבות בין השאר: התכנים של הפעילות, העיצובים וכל תוכנה, יישום, קוד, גרפיקה ו/או קבצי וידיאו אחרים, קבצי טקסט וחומרים אחרים, בין בצורה של קוד מקור, קוד אובייקט ובין בממשק חיצוני, הם רכושם הבלעדי של עורכת הפעילות ו/או של צדדים שלישיים (לפי העניין), ויישארו רכוש בלעדי של עורכת הפעילות ו/או של צדדים שלישיים כאמור. 

לא חלה על המשתתף כל חובה חוקית למסור פרטים אישיים לחברה (אולם אם אותו משתתף יימנע מלמסור מידע זה – אותו משתתף לא יוכל להשתתף בפעילות), ומסירת המידע לחברה נעשית על פי רצונו החופשי ובהסכמתו של המשתתף.